Sf. Ierarh Dosoftei


Corul "Madrigal"

  Am aflat de curând că versurile acestui colind bizantin, care îmi place foarte mult, aparţin sfântului Dosoftei, mitropolitul Moldovei, care a fost un poet remarcabil.
 

Lucrări tipărite

 • Psaltirea în versuri, Uniev 1673, cu peste 500 p., şi 8634 de versuri (la un loc cu Acatistul Născătoarei de Dumnezeu)
 • Dumnezeiasca Liturghie, Iaşi, 1679 (ed. a Ii-a, Iaşi, 1683);
 • Psaltirea de-nţeles, Iaşi, 1680 (text paralel: slavon şi român);
 • Molitălvnic de-nţeles, Iaşi, 1683, având, după prefaţă, un
 • Poem cronologic despre domnii Moldovei, cu 136 versuri;
 • Parimiile preste an, Iaşi, 1683, având tipărit din nou
 • Poemul cronologic, cu mici adaosuri şi modificări.
 • Viaţa şi petriaceria sfinţilor, 4 vol Iaşi, 1682-1686, lucrare de compilaţie, după izvoare bizantine (Simeon Metafrast, Maxim Margunios) şi slave.

Lucrări în manuscris

Ca monah la Probota, a tradus, pentru prima oară în româneşte, Istoriile lui Herodot, Cronograful lui Matei Cigalas, un Pateric grecesc, cartea Mântuirea păcătoşiior a lui Agapie Landos şi fragmente din Viaţa şi minunule Sf. Vasile cel Nou.
Ca episop de Roman a revizuit traducerea Vechiului Testament făcută de Nicolae Milescu, care s-a tipărit la Bucureşti, în 1688. în timp ce se afla în exil în Polonia, a tradus introducerea (prologue) dramei Erofili, scrisă de poetul cretan Gheorghe Hortatzis (începutul sec. XVII), inspirată, la rândul ei, din piesa Orbecche a italianului Giraldi, păstrtă fragmentar (154 de versuri); începe acum şi traducerea Dogmaticii Sf. loan Damaschinul (se păstrează 4 capitole din cartea I).
La rugămintea patriarhului loachim al Moscovei şi a mitropolitului Varlaam lasinski al Kievului, a tradus din –greceşte în slavo-rusă mai multe lucrări teologice: Scrisorile Sfântului Ignatie Teoforul, Constituţiile Sfinţilor Apostoli, Istoria bisericească şi privire mistică a patriarhului Gherman I al Constantinopolului (o explicare a Sf. Liturghii), Dialog împotriva ereziilor, şi despre credinţe noastre a lui Simeon al Tesalonicului, 40 de cuvântări (Mărgăritare) ale unor Sfinţi Părinţi (34 ale Sf. loan Gură de Aur). Tot acum a alcătuit, în slavo-rusă, o culegere de texte patristice şi liturgice despre prefacerea Sfântelor Daruri.

Psaltirea în versuri

 • Ioan Bianu, Psaltirea în versuri publicată după manuscriptul original, şi de pe ediţiunea de la 1673, de..., Bucureşti, 1887, LVI +520 p.;
 • N. A. Ursu, Dosoftei. Psaltirea în versuri. 1673. Ediţie critică de..., Iaşi, 1974, LX + 1165 p.;
 • N. Ursu, Dosoftei:. Opera. I. Versuri, Ediţie critică de .... Studiu introductiv de Al. Andriescu, Bucureşti, 1978, Cl + 544 P.;
 • Augustin Z. N. Pop, Glosări la opera mitropolitului Dosoftei, Cernăuţi, 1944, 45 p.,
 • R. Ciocan, La genese du Psautier de Dosithee, în ,Balcania", VII, 2, 1944, p. 428-446;
 • Pr. Niculae Serbănescu, 0 sărbătoare a cărţii româneşti: Trei sute de ani de la apariţia Psaltirii în versiuni a mitropolitului Dosoftei al Moldovei, în BOR, an. XCI, 1973, nr. II - 12, p. 1216 1237;
 • Gavril lstrate, Limba română literară în “Psaltirea în versuri" a lui Dosoftei, în MMS, an. L, 1974, nr. 9 - 12, p. 7 77 - 799.

Alte lucrări

 • Dan Simonescu, Dosoftei traducător din dramaturgia universală.!, în rev. “Manuscriptum",an.III, 1972,nr. 3, p. 28-41;
 • N. A. URSU, Versuri ale Dosoftei atribuite lui Miron Costin, în LR, an. XXIII, 1974, nr. 2, p.137-152.
 • C. Lacea, Untersuchtun uber Sprache der “Viaţa şi petrecerea sfinţilor" des metropoliten Dosoftei, în vol. G. Weigand, Jahresbericht des Institute fur rumanische Sprache zu Leipzig, 5, 1898, P. 51- 144.
 • Pr. Scarlat Porcescu. Psaltirea de-nţăles, Iaşi, 1680, în MMS, an. LVI, 1980, nr.6 -8, p. 605-610;
 • Pr. Niculae Serbănescu, Trei sute de ani de la tipărirea la laşi a “ Psaltirii de-nţăles a Sfintului Împărat proroc David de către mitropolitul Dosoftei al Moldovei. în BOR, an.XCVIII,1980, nr. 11-12,p. 1159-1172.
 • D. Puşchilă, Molitvelnicul Iui Dosoftei. Studiu asupra limbii. în An. Acad. Rom., M.S.L., s. II, t. 36, Bucureşti, 1915, p. 1 - 114;
 • Pr. Paul Mihail, Molitvelnicul mitrropolitului Dosoftei - 1681. La împlinirea a 300 de ani de când a fost tipărit, în MMS, an. LVII, 1981, nr. 4-6, p. 315 - 333;
 • Pr. Paul Mihail, Gravură originală românească": Molitvelniculmitro-politului Dosoftei din 168l în MMS, an. XXXIII, 1991, nr. 10-12, p.640-651.
 • Dosoftei. Dumnmezeiasca Liturghie, Ediţie critică de N. A. Ursu, Iaşi, 1980, LIX + 352 p.;
 • Pr. loan lonescu. Trei sute de ani de la tipărirea Liturghierului de mitropolitul Dosoftei, în GB, an. XXXVIII, 1979,nr. 9- 10, p.995-1015.
 • Nestor Vornicescu. Mitropolitul Dosoftei traducător şi editor al unor texte patristice, în MMS, an. L, 1974, nr. 9-12, P. 748-752;
 • Nestor Vornicescu, Scieri patristice şi post patristice în preocupările mitropolitului Dosoftei, în MO, an. XXVI. 1974, nr. 9 - I 0, p. 718 -731
 • Alexandru Elian, Mitropolitul Dosoftei şi literatura patristică în BOR, an. XCII, 1974, nr. 11-12 p. 1350-1375,
 • Nestor Vornicescu, Dosoftei mitripolitul Moldovei apărător al epiclezei euharistice. în BOR, an. XCV, 1977, nr. 7-8, p. 717-753.
 • Ion Radu Mircea, Dosoftei, un rapsod al istoriei în “ Manuscriptum", an. VII, 1976, nr. I , p. 37-46,
 • N.A. Ursu, Debutul literar al lui Dosoftei. în LR, an. XXVI, 1977, nr. 6, p. 607-620
 • N.A. Ursu, Alte traduceri necunoscute din tinereţea lui Dosoftei. în LR, an.XXVII, 1978,5, p. 495-507;
 • Doru Mihăescu, Une version roumaine dţHerodote au XVII-E siecle, în RESEE, t. XVI, 1978, nr. 3, p. 529-541 şi nr. 4, p.745-770.
 • Vezi şi antologia Dosoftei, 1624-1693. Bibliografie, Bucureşti, 1974, XXX + 102 p. (tipărit de Bibl. Centrală; Univ. Bucureşti);
 • Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 296-302 (bogată bibliografie);
 • Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române. vol. II, Bucureşti, 1981, p. 93-111; (ed a II-a, Bucureşti, 1994, p. 94-112);
 • Preot Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului, Bucureşti, 1984, p. 190 - 204.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu