10 ianuarie...

...îi prăznuim pe 
 
Sfântul Teofan Zăvorâtul

"După trezirea ta din somn - ce preînchipuie deşteptarea din morţi a tuturor oamenilor - îndreaptă-ţi gândul către Dumnezeu, adu jertfă lui Dumnezeu începăturile gândurilor minţii, care n-a primit încă nici o întipărire deşartă. În linişte, cu mare luare-aminte, după ce ai îndeplinit tot ceea ce este ce este de trebuinţă pentru trupul ce se scoală din somn, să citeşti obişnuita pravilă de rugăciune, îngrijindu-te nu atât ca rugăciunea să fie multă, cât ea să fie săvârşită cu luare-aminte - şi, din pricina luării-aminte, să sfinţească şi să dea viaţă inimii prin străpungerea şi mîngîierea pe care le aduce rugăciunea. După pravila de dimineaţă, îngrijeşte-te iarăşi, din toate puterile, să fii cu luare-aminte; citeşte Noul Testament şi mai ale Evanghelia (zilei). Când citeşti acestea, ia aminte la toate poruncile şi sfaturile lui Hrisos, ca după îndreptarul lor să îţi poţi rândui toată lucrarea, atât văzută, cât şi nevăzută. Cât de mult să citeşti, asta o hotărăsc puterile omului şi împrejurările. Nu trebuie îngreunată mintea cu citirea de prisos a rugăciunilor şi a Scripturii, şi nici nu trebuie ca omul să îşi părăsească îndatoririle pentru a se îndeletnici fără măsură cu rugăciunile şi citirea. Aşa cum prisosul de mâncare aduce în neorînduială pântecele şi îl îmbolnăveşte, şi întrebuinţarea fără măsură a hranei duhovniceşti slăbeşte mintea, pricinuindu-i silă faţă de îndeletnicirile evlavioase, şi aduce asupra ei trândăvia."   ("Experienţe ascetice")

Sf. Grigorie de Nyssa
(fratele Sfântului Vasile cel Mare) episcop de Nyssa, unul din marii părinţi capadocieni, a fost supranumit "filosoful şi misticul".

"Dacă şi-a despărţit cineva puţin cugetarea de trup şi de robia patimilor şi s-a eliberat de neînţelepciune şi-şi priveşte sufletul cu un gând neviclean şi sincer, va vedea în chip curat în firea acestuia iubirea lui Dumnezeu cea către noi şi scopul pentru care ne-a zidit. Căci va afla, privind în felul acesta, unită fiinţial şi firesc cu omul, pornirea dorinţei spre bine şi încă spre Binele cel mai înalt şi unită cu firea, dragostea nepătimaşă şi fericită a acelui chip înţelegător şi fericit, a cărui imitaţie este omul.
Dar o înşelăciune a acestor lucruri văzute şi curgătoare, vrăjind mereu printr-o patimă neraţională şi printr-o plăcere amară sufletul neatent şi fără pază, prin negrijă îl atrage spre patima cumplită ce se naşte din plăcerile vieţii şi naşte moartea celor ce o îndrăgesc. Pentru aceea harul Mântuitorului nostru a dăruit, celor ce o primesc cu iubire, cunoştinţa adevărului, leacul mântuitor al sufletului. Prin aceasta, înşelăciunea care vrăjeşte pe om se destramă, iar mişcarea necuvenită a trupului se stinge. Căci sufletul care a primit adevărul e condus de lumina acestuia spre Dumnezeu şi spre mântuirea sa." (Despre rânduiala cea după Dumnezeu (a vieţii) şi despre nevoinţa cea adevărată)

Sfântul Antipa de la Calapodeşti
  Acest cuvios părinte se numără printre cele mai alese roade duhovniceşti pe care le-a odrăslit binecuvânatul pământ al Moldovei. Viaţa lui a fost povestită de egumenului Pimen de la Mănăstirea Valaam din nordul Rusiei.
  S-a născut în anul 1916 în satul Calapodeşti, azi în judeţul Bacău, primind din botez numele de Alexandru. Tatăl său era Gheorghe Constantin Luchian, diacon la biserica satului, iar mama Ecaterina Manase, călugărită mai târziu sub numele Elisabeta. A învăţat carte la şcoala satului. Încă nu terminase şcoala când tatăl său a trecut la Domnul. Rămas orfan, a fost nevoit să înveţe meşteşugul legării de cărţi, pentru a-şi ajuta familia.
  Însă, pe când avea 20 de ani, „fără de veste a fost cuprins de o negrăită şi minunată lumină, care i-a umplut inima de o nespusă bucurie”, cum scria biograful său. Drept aceea, îşi părăseşte familia, îndreptându-se spre Mănăstirea Neamţ, iar de aici, spre o mănăstire din Ţara Românească, se pare la Căldăruşani, unde erau încă vii tradiţiile paisiene, moştenite prin ucenicii sfântului cuvios Gheorghe (pomenit la 3 decembrie).
  Stareţul de aici îl tunde în monahism, dându-i numele de Alipie.
  După 2 ani, plecă la Sfântul Munte Athos, despre care îi vor fi vorbit unii din părinţii mai în vârstă care trăiseră în acea „grădină a Maicii Domnului”. Se aşeză la Schitul românesc Lacu, unde se nevoiau mulţi călugări de neam român, fiind cunoscut de toţi pentru asprimea vieţii călugăreşti care se ducea acolo. În acest schit se întăreşte sufleteşte, prin ascultările la care a fost rânduit, ca şi prin sfaturile pe care le primea cu dragoste şi smerenie de la părinţii cu învăţătură şi viaţă îmbunătăţită.
  Patru ani a trăit în Mănăstirea Esfigmenu, în nordul Sfântului Munte, mult ajutată de domnii moldoveni, precum şi de familia marelui mitropolit Veniamin Costachi (1803-1842). Aici a primit „schima cea mare” a călugăriei, care cere post aspru, rugăciune şi slujire neîntreruptă, devenind „schimonahul Antipa”. Se pare că tot acum a fost hirotonit întru ierodiacon şi ieromonah. S-a nevoit apoi într-o chilie, pe care refăcut-o singur.
  În anul 1860, cuviosul ieroschimonah Antipa, după o vieţuire de aproape 20 de ani în Sfântul Munte, se reîntoarce în Moldova. Tocmai atunci, doi îmbunătăţiţi monahi moldoveni care trăiau la Athos, Nifon şi Nectarie, începuseră zidirea Schitului românesc Prodromu, care va fi terminat şi sfinţit în 1863. Sfântul Antipa a fost rugat să meargă în Moldova pentru a strânge ajutoare, în vederea terminării lucrărilor de zidire. A stat la un metoc din Iaşi (Bucium) al unei mănăstiri din Sfântul Munte.
  Se îndreaptă apoi spre Rusia, tot pentru strângerea de ajutoare pentru Schitul Prodromu. S-a oprit la Kiev, pentru a se închina moaştelor cuvioşilor părinţi din Lavra Pecerska (Peşterilor), după care a porni spre Moscova, şi în cele din urmă spre Petersburg, unde a primit felurite ajutoare de la mitropoliţii din aceste două oraşe, stareţi de mănăstiri şi credincioşi.
  Chiar din primul an al venirii sale în Rusia, a mers în pelerinaj la Mănăstirea Valaam, situată pe o insulă din Lacul Ladoga, în apropiere de Finlanda, care l-a impresionat în chip deosebit. Drept aceea, după ce a trimis ajutoarele la Schitul Prodromu, în noiembrie 1865, se aşeză pentru totdeauna la Mănăstirea Valaam, şi anume într-o chilie de la schitul cu hramul Tuturor Sfinţilor. Aici îşi continuă nevoinţele duhovniceşti, căutând să fie folositor obştii care îl înfiase. De altfel, în această mănăstire erau cunoscute tradiţiile paisiene, căci unii dintre monahii de pe vremuri fuseseră ucenici ai marelui stareţ de la Neamţ.
 După 17 ani de aspră vieţuire, în ziua de zece ianuarie 1882, cuviosul Antipa a trecut la viaţa veşnică departe de ţara sa, dar mereu cu gândul la ea. A fost înmormântat în gropniţa Mănăstirii Valaam.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu